20ο Σ. Δ/Π Τ.Ε. Τούμπας.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το Σύστημά μας το καλοκαίρι του 2001 Αδελφοποιήθηκε με το 20ο Σύστημα Δασοπροσκόπων της Τοπικής Εφορείας Τούμπας στη Θεσσαλονίκη.

Κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας της “Παλλαδας 2001”, Κατασκήνωσης της Κοινότητας, όπου είχαμε την αμέριστη βοήθεια των Βαθμοφόρων του 20ου Σ. Δ/Π εγέρθηκε το θέμα της Αδελφοποίησης. Και οι δύο μεριές το είδαμε θετικά και ξεκινήσαμε την προσπάθεια υλοποίησης της ιδέας. Εξάλλου η πολυετής γνωριμία και φιλία μελών των δύο Συστημάτων βοηθούσε ακόμη περισσότερο.

Σκοποί μας: Η προαγωγή της Προσκοπικής Ιδέας, η αξιοποίηση των εμπειριών μας προς το κοινό όφελος, η συνεργασία σε διάφορους τομείς προσκοπικούς και μη, μα πάνω απ’ όλα η σύσφιξη των μεταξύ μας σχέσεων και η ειλικρινής φιλία μεταξύ των μελών μας.

Ολα αυτά θα επιτευχθούν μέσα από μια σειρά δραστηριοτήτων που έχει συμφωνηθεί αλλά και με τη συνεχή επικοινωνία και προσπάθεια όλων μας.

Τα Λυκόπουλα και οι Πρόσκοποι θα ενημερώνονται από τους Βαθμοφόρους τους για τις δράσεις του Τμήματός τους σχετικά με το πρόγραμμα της Αδελφοποίησης ενώ οι Ανιχνευτές μέσω του διαδικτύου θα είναι σε διαρκή επικοινωνία με την Κ.Α. του 20ου.

 

ΠΡΩΤΟΚΟΛΟ ΑΔΕΛΦΟΠΟΙΗΣΗΣ

Το 20ο Σύστημα Δασοπροσκόπων Τ.Ε Τούμπας Θεσσαλονίκης (Ελλάδας) και το 76ο Σύστημα Στροβόλου Λευκωσίας (Κύπρου), μέσα στα πλαίσια της ενίσχυσης των προαιώνιων Εθνικών δεσμών και σε ένδειξη των μακροχρόνιων, αδελφικών και άρρηκτων σχέσεων ανάμεσα στο Σώμα Ελλήνων Προσκόπων και το Σώμα Προσκόπων Κύπρου καταλήγουν σε :

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΔΕΛΦΟΠΟΙΗΣΗΣ

Άρθρο Πρώτο – Σκοποί Αδελφοποίησης
1. Εδραίωση της ειρήνης, της φιλίας και της κατανόησης μεταξύ των κατοίκων της Λευκωσίας και της Θεσσαλονίκης, με την ανάπτυξη των ειλικρινών και φιλικών σχέσεων μεταξύ του 76ου Συστήματος Προσκόπων Στροβόλου Λευκωσίας Κύπρου και του 20ου Συστήματος Δασοπροσκόπων Τούμπας Θεσσαλονίκης Ελλάδος.
2. Προαγωγή της ιδέας του Προσκοπισμού μέσα στα πλαίσια του Προσκοπικού Νόμου και της Υπόσχεσης.
3. Αξιοποίηση των εμπειριών των δύο Συστημάτων προς όφελος των μελών τους.
4. Σύσφιξη των μεταξύ μας σχέσεων, στενότερη αλληλογνωριμία και ανάπτυξη συνεργασίας στους τομείς :
– Της εκπαίδευσης των προσκοπικών δεξιοτήτων και γνώσεων πάνω σε όλους τους Προσκοπικούς Κλάδους.
– Της Προσκοπικής Κληρονομιάς
– Της Πολιτιστικής Κληρονομιάς
– Του Περιβάλλοντος και της Ανθρώπινης Κοινωνίας
– Της Κοινοτικής Ανάπτυξης
– Της Συνεκπαίδευσης
– Της Προσφοράς Εθελοντικής Υπηρεσίας προς την Κοινότητα και το ευρύτερο Κοινωνικό Σύνολο
– Της Προσκοπικής και Κοινωνικής ζωής γενικότερα

Άρθρο Δεύτερο – Μέθοδοι Επίτευξης Σκοπών

1.1 Μέσα από ειδική ενημερωτική εκδήλωση στην κατασκήνωση και την ανταλλαγή εντύπων
1.2 Μέσω του διαδικτύου
1.3 Με την ενεργή συμπαράσταση αμφοτέρων

 

2.1 Διεξαγωγή εκδηλώσεων και άλλων δράσεων προβολής της Προσκοπικής ιδέας στις τοπικές κοινωνίες

3.1 Ανταλλαγή μεθόδων και προγράμματος από τις εμπειρίες των δύο Συστημάτων καθώς και συνεχής ανταλλαγή και ενημέρωση μεταξύ των βαθμοφόρων για νέες ιδέες και μεθόδους προγραμμάτων και άλλων μορφών Προσκοπικού και παιδαγωγικού παιχνιδιού που έπεσαν στην αντίληψη τους.

4.1 Μέσα από κοινές δράσεις π.χ κατασκηνώσεις
4.2 Μέσα από κοινή έρευνα και παρουσιάσεις θεμάτων με τη βοήθεια του διαδικτύου (π.χ για τις κοινές ρίζες Μακεδονίας – Κύπρου στα πλαίσια πολιτιστικής κληρονομιάς, για τα ναρκωτικά στα πλαίσια της ανθρώπινης κοινωνίας κ.α)
4.3 Με την πραγμάτωση όμοιων δράσεων σε Θεσσαλονίκη και Λευκωσία αντίστοιχα, με κοινούς στόχους.
Άρθρο Τρίτο – Στόχοι Αδελφοποίησης
Διαρκείς
Επίτευξη των σκοπών βάσει των αναλυθέντων μεθόδων

Βραχυπρόθεσμοι
Πραγματοποίηση κοινής κατασκήνωσης των Ομάδων Προσκόπων και κοινής Μεγάλης Δράσης Ανιχνευτών των Κοινοτήτων των δύο Συστημάτων στην Κύπρο.
Άρθρο Τέταρτο – Αμοιβαία Πληροφόρηση

1. Για την ανάπτυξη της αμοιβαίας πληροφόρησης θα ανταλλάσουν και οι δύο πλευρές τις εκδιδόμενες από κάθε πλευρά Προσκοπικές εκδόσεις και έντυπα.
2. Και οι δύο πλευρές θα συμβάλλουν στην δημοσίευση άρθρων ή θα ενημερώνουν τα προϊστάμενα Προσκοπικά κλιμάκια σχετικά με το Αδελφοποιημένο Σύστημα.
Άρθρο Πέμπτο – Τρόπος Υλοποίησης

1. Αυτή η Συμφωνία Αδελφοποίησης είναι το βασικό κείμενο για την αμοιβαία ανάπτυξη και συνεργασία των δύο Συστημάτων και θα συμπληρώνεται από το Πρωτόκολλο Υλοποίησης που θα υπογράφεται κάθε τρία χρόνια και θα υποβάλλεται από έναν εκ των δύο συμβαλλομένων .
2. Στα πλαίσια της Συμφωνίας Αδελφοποίησης θα καταρτίζεται πενταετές πρόγραμμα ανταλλαγών, με ανταλλαγές αντιπροσωπειών μελών των δύο Συστηματών και συναντήσεις με διάφορους φορείς του Προσκοπισμού της Ελλάδας και της Κύπρου.
Άρθρο Έκτο – Αξιολόγηση Συμφωνίας
Οι δύο πλευρές θα δίνουν γραπτή εκτίμηση μια φορά κάθε δύο χρόνια για την πορεία της Αδελφοποίησης στον άλλο συμβαλλόμενο και θα προτείνουν τρόπους για την καλύτερη προώθηση των σκοπών της Αδελφοποίησης των δύο Συστημάτων.
Άρθρο Έβδομο – Τελικές Διατάξεις
Αυτή η Συμφωνία μπορεί να αλλάξει ή να συμπληρωθεί ύστερα από πρόταση ενός εκ των δύο συμβαλλομένων και αποδοχή της από την άλλη πλευρά και με απαραίτητη έγκριση των προϊστάμενων κλιμακίων δηλαδή του Σ.Ε.Π και του Σ.Π.Κ.
Νικολαϊδου Κυριακή
Αρχηγός
20ου Συστήματος
Δασοπροσκόπων Τούμπας

Κωνσταντινίδης Χρήστος
Αρχηγός
76ου Συστήματος
Προσκόπων Στροβόλου

 

Θεσσαλονίκη, Ελλάδα, 12 Ιουλίου 2001

20o ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΑΣΟΠΡΟΣΚΟΠΩΝ Τ.Ε. ΤΟΥΜΠΑΣ

ΠΡΟΣΚΟΠΙΣΜΟΣ ΙΣΟΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
20ον ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΑΣΟΠΡΟΣΚΟΠΩΝ
ΑΝΩ ΤΟΥΜΠΑ ΔΑΣΟΣ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ
(+30310) 901 – 658
e-mail: BESTSCOUT20@HOTMAIL.COM

Η ιστορία του 20ου Συστήματος
Η ιδέα ξεκίνησε το 1964 από τον αρχηγό του 15ου Συστήματος και τον τότε Τοπικό Εφορο Πιπίδη Βασίλη. Η ιδέα υλοποιήθηκε το 1965 όταν δημιουργείτε στην Αθήνα στη Δάφνη η πρώτη Ομάδα Δασοπροσκόπων. Τότε ο Τοπικός Εφορος Τούμπας μαζί τον Καλφόπουλο Χρήστο τον Ιδρυτή και πρώτο Αρχηγό του 20ου Συστήματος, αποφασίζουν να ιδρύσουν την πρώτη ομάδα Δασοπροσκόπων στη Θεσσαλονίκη με την ονομασία Πρότυπο Δασικό Σύστημα Τούμπας. Με έδρα το Δάσος Κρυονερίου ξεκινάει η λειτουργία του Συστήματος και κατασκευάζονται 3 καλύβες για τη στέγαση του.
Τα πρώτα μέλη του Συστήματος είναι οι εξής:
1. Πατημένος Κωσταντίνος
2. Διαμαντίδης Λάζαρος
3. Κάρταλης Γρηγόρης
4. Ιλατζής Πέτρος
5. Μπασιάκος Σωτήρης
6. Κάρταλης Νίκος
7. Αναστασίου Νίκος
8. Καλφόπουλος Θεόκλητος
9. Κυριακίδης Μιχάλης
10. Κάρταλης Γιάννης
Η Ομάδα λειτουργούσε στις καλύβες περίπου δύο χρόνια στο δάσος Κρυονερίου. Στις αρχές του 1967 το δασαρχείο μας παραχωρεί ένα λυόμενο, το οποίο εγκαταστούμε στη θέση που βρίσκεται μέχρι σήμερα. Ετσι από το 1967 μέχρι σήμερα λειτουργούμε στον ίδιο χώρο.
Το 1967 λειτουργεί για πρώτη φορά αγέλη στο Σύστημα με δύναμη 10 λυκόπουλα.
Η Ομάδα παίρνει μέρος σε όλες σχεδόν τις εκδηλώσεις της Τοπικής Εφορείας και σε πολλές από αυτές πρωτεύει.
Το 1968 παίρνουμε μέρος στην κατάσβεση της μεγάλης πυρκαγιάς της περιοχής μας καθώς και σε όλες τις δεντροφυτεύσεις της περιοχής, ενώ η δύναμη του συστήματος αυξάνεται συνεχώς.
Το 1968 γίνεται η πρώτη κατασκήνωση του Συστήματος στη Νέα Μηχανιώνα στις εγκαταστάσεις του Ερυθρού Σταυρού.
Το 1969 γίνεται η περίφραξη του συστήματος από τα ίδια τα παιδιά και φτιάχνεται μια ξύλινη πύλη για είσοδος.

 

Το 1970 το Σύστημα μας συμμετέχει στην πανελλήνια ανάβαση στον Μύτικα από τους :
1. Κάρταλη Νίκο
2. Κυριακίδη Μιχάλη
3. Καλφόπουλο Θεόκλιτο
Η κατασκήνωση του συστήματος γίνεται στο Χορτιάτη.
Το 1970 κατασκευάζεται σε συνεργασία με την Ενορία της Αγίας Μαρίνας το Εκκλησάκι του Αγίου Γεωργίου μπροστά από το σύστημα.
Το 1971 η ομάδα συμμετέχει στο τουρνουά ποδοσφαίρου της Περιφέρειας και βγαίνει πρώτη. Η αγέλη αυξάνεται σταδιακά αλλά σταθερά .Η κατασκήνωση της ομάδας γίνεται στο Χορτιάτη.
Το 1972 έχουμε την πρώτη αλλαγή Α/Σ, ο Καλφόπουλος Χρήστος γίνεται Τοπικός Εφόρος Τούμπας και νέος Α/Σ γίνεται ο Διαμαντίδης Λάζαρος.
Από τότε Αρχηγοί Συστήματος διατέλεσαν οι εξής :
1975-1977 Κάρταλης Γιάννης
1977-1978 Κοτσάκης Αλέκος
1978-1979 Ασλανίδης Νίκος
1979-1980 Σαχινίδης Νίκος
1980 Μανομενίδης Γιάννης
1981-1982 Πατημένος Κώστας
1983-1990 Μπούμπουλας Παναγιώτης
1990-1992 Λαζαρίδης Στέλιος
1993-1997 Παντελίδης Γρηγόρης
1997-2000 Ανθόπουλος Αδαμάντιος
2000 Νικολαϊδου Κυριακή

Το 1978 στο μεγάλο σεισμό της Θεσσαλονίκης το Σύστημα οργανώνει τον καταυλισμό του Κρυονερίου, με αρχηγό καταυλισμού τον Τοπικό Εφορο Καλφόπουλο Χρήστο. Στον καταυλισμό έμειναν 1200 άτομα. Οι Πρόσκοποι βοήθησαν στην σίτιση, στην οργάνωση υγιεινής και στις Α΄ βοήθειες.
Το 1980 κατασκευάζεται το πίσω μέρος του Συστήματος στο οποίο στεγάζεται η ομάδα .
Το 1983- 1990 με Α/Σ τον Μπούμπουλα Παναγιώτη, παίρνουμε μέρος στο Τζάμπορι Αιθέρων και στις Εκθέσεις Δασοπονίας καθώς και στην Αγρότικα. Την περίοδο αυτή γίνονται επίσης αρκετές σχολές εκπαίδευσης βαθμοφόρων κυρίως Αρχικές αλλά και Βασικές.

 

 

Το 1995 γίνεται πανηγυρική εκδήλωση για τον εορτασμό των 30 χρόνων λειτουργίας του Συστήματος.
Το 1990-2000 η λειτουργία του Συστήματος συνεχίζεται κανονικά, λειτουργούν και τα 3 τμήματα, παίρνουμε μέρος σε δράσεις των κλιμακίων και γίνονται κάποια έργα υποδομής, όπως χτίσιμο κουζίνας, αποθήκης και τουαλέτας.
Το 2000 γίνεται εκδήλωση εορτασμού των 35 χρόνων.
Το 2000 γίνεται ριζική ανακαίνιση στο χώρο της Αγέλης, της Κοινότητας και του Αρχηγείου.
Το 2001 υπογράφεται Συμφωνία Αδελφοποίησης με το 76ο Σύστημα Προσκόπων Στροβόλου Λευκωσίας Κύπρου.

 

Το Σύστημα μας από το 1968 μέχρι και σήμερα έκανε κάθε χρόνο ανελλειπώς κατασκηνώσεις. Αυτές είναι οι εξής:
1968 Νέα Μηχανιώνα
1969- 1979 Χορτιάτης
1980-1983 Πλαταμώνας
1984-1985 Χαρτιάτης
1986 Κατασκήνωση Τοπικής Εφορείας Χορτιάτης
1987 Γερμανία
1988 Στρατώνι Χαλκιδικής
1989- 1990 Καστανιά Ημαθίας
1991 Ομάδα – Χορτιάτη , Αγέλη – Μεταμόρφωση Χαλκιδικής
1992 Αρναία Χαλκιδικής
1993 Στρατώνι Χαλκιδικής
1994 Βογατσικό Καστοριάς
1994-1996 Καβαλάρι Κιλκίς
1997 Πευκοχώρι Χαλκιδικής
1998 Ομάδα , Κοινότητα -Ρέθυμνο Κρήτης, Αγέλη Καστανιά Ημαθίας
1999 Αγέλη- Χρυσοπηγή Σερρών, Ομάδα- Χίος, Κοινότητα -Φαλακρό νομός Δράμα
2000 Ομάδα – Λήμνος, Κοινότητα, Νέστος νομός Ξάνθης
2001 Αγέλη – Λιβάδι Θεσ/νίκης, Ομάδα – Σούνιο, Υδρα, Σπέτσες, Κοινότητα – Σαμοθράκη νομός Εβρου.

 

Back to Top